Ban biên tập

BTV chính

Ban biên tập
Ban biên tập, Việt Nam
Tap chi Thu vien, Thu vien Quoc gia


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP