Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Thu Vien Quoc Gia Viet Nam

Nhà tài trợTạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP