T. 2 (2007)

Mục lục

Bia

Cần khẳng định hơn nữa thương hiệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam PDF
Doãn Hợp Lê 3-4
Thư viện Đại học Việt Nam trong xu thế hội nhập Tóm tắt PDF
Văn Viết Lê, Thu Hương Vũ 6-11
Sử dụng Greenstone để xây dựng bộ sưu tập thư viện số Tóm tắt PDF
Minh Hiệp Nguyễn 12-18
Vài thách thức đối với thư viện số và những chiến lược đối phó Tóm tắt PDF
Thị Nha Vũ 19-24
Một số vấn đề cần lưu ý trong việc ghép ký hiệu khi sử dụng khung phân loại thập phân Dewey Tóm tắt PDF
Dương Thuý Ngà Vũ 25-28
Tiếp thị thư viện qua mạng Internet Tóm tắt PDF
Hữu Nghĩa Nguyễn 29-33
Vai trò thư viện trong việc đổi mới phương pháp dạy và học Tóm tắt PDF
Hồng Thái Phạm 34-36
Một số ý kiến về công tác quản lý, khai thác tư liệu dân tộc học Tóm tắt PDF
Hồng Nhị Nguyễn 37-42
Tuyên truyền giới thiệu sách báo - Biện pháp hữu hiệu trấn hưng văn hoá đọc Tóm tắt PDF
Phương Thảo Đặng 43-47
Tổng quan thư viện Việt Nam Tóm tắt
Tap chi Thu vien


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP