S. 1(13) (2008)

Mục lục

Bia

"Đường cách mệnh" đã đặt nền móng cho sự nghiệp thư viện cách mạng Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thế Khang 6-11
Hành vi thông tin trong tổ chức Tóm tắt PDF
Vũ Thị Nha 12-17
Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Hùng 18-25
Bàn về khái niệm "Tài liệu quý hiếm" Tóm tắt PDF
Trần Phương Lan 26-31
Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc Tóm tắt PDF
Đại Lượng, Hữu Nghĩa 32-36
Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Dung 37-41
Điện tử hoá thông tin ở thư viện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Tóm tắt PDF
Lưu Văn 42-44
Xã hội hoá các hoạt động thư viện tại Quảng Ninh Tóm tắt PDF
Thái thị Mười 48-49
Một số giải pháp để thư viện cơ sở hoạt động tốt và có hiệu quả PDF
Trần Hồng 50
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện ở Cà Mau PDF
Huỳnh Thăng 51-53
Ảnh hưởng của truy cập web trong biên mục ở các thư viện Mỹ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hoà 54-59
Cải thiện kỹ năng truy cập thông tin, dữ liệu và tư liệu trong kỷ nguyên số Tóm tắt PDF
Nutan Johry 60-65
Mấy suy nghĩ về ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của thư viện trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thạch 69


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP