S. 2(14) (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Kỹ thuật tạo ảnh số dùng trong công tác thư viện Tóm tắt PDF
Lê Đức Thắng 3-12
Thông tin của tổ chức Tóm tắt PDF
Vũ Thị Nha 13-17
Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi 18-23
Semantic web và thư viện số Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Nhật 24-29

ỨNG DỤNG DDC VÀ AACR2

Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đào 30-34
10 năm giảng dạy và quảng bá DDC 1998 - 2008 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hiệp 35-38

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh dấu ân tự hào những năm đầu thiên nhiên kỷ mới Tóm tắt PDF
Phạm Thế Khang 39-41
Xây dựng và áp dụng chuẩn nghiệp vụ tại thư viện quốc gia Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Vân 42-47
Xây dựng thư viện điện tử tại thư viện quốc gia Việt Nam nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ phục vụ bạn đọc Tóm tắt PDF
Đặng Thị Mai 48-53
Bổ sung tài liệu bằng cách truy cập website của một số nhà xuất bản tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Nghĩa 54-56
Thư viện tỉnh Nam Định với công tác phục vụ bạn đọc Tóm tắt PDF
Vũ Thị Uyên 57-58

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Một số nguyên tắc trong chính sách phát triển vốn tài liệu của thư viện công cộng Minneapolis (Mỹ) Tóm tắt PDF
Trần Mỹ Dung 59-63
Thư viện ảo - Mô hình thư viện của tương lai Tóm tắt PDF
Tạ Thị Lâm 64
Phát triển chương trình đào tạo thư viện số tại trường đại học Bắc Carolina và trường đại học Virginia Tech ở Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sơn 65-66
Thư viện quốc gia Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Vân 67-69


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP