S. 3(15) (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Dương Thuý Ngà 3-7
Truy cập thông tin Tóm tắt PDF
Vũ Thị Nha 8-10
Xu hướng phát triển của OPAC thư viện Tóm tắt PDF
Trương Đại Lượng 11-15
Hình thành dịch vụ thông tin thư viện "sẵn sàng đáp ứng" trong trường đại học Tóm tắt PDF
Dương Thị Vân 16-19
Ngân hàng dữ liệu Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hào, Nguyễn Công Nhật 20-23

ỨNG DỤNG DDC VÀ AACR2

áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thế Khang 24-31

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại học viện kỹ thuật quân sự Tóm tắt PDF
Đinh Minh Chiến 32-35
Thư viện huyện Quỳnh Lưu 32 năm xây dựng và phát triển Tóm tắt PDF
Hồ Thanh Khương 36-39
Vai trò của thư viện đại học Khoa học Huế trong công tác đào tạo và đào tạo học chế tín chỉ: thực trạng và kiến nghị Tóm tắt PDF
Tạ Thị Lâm 40-45
Công tác phục hồi, lưu giữ và bảo quản vốn tài liệu hán nôm cổ ở thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội Tóm tắt PDF
Vũ Huy Thắng 46-48
Một số suy nghĩ về vấn đề số hoá tài liệu văn hoá - lịch sử Huế Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Cận 49-53


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP